Oppsigelse

Oppsigelse av arbeidsforhold:

Stillingsvernet i Norge er strengt, og det skal derfor gode grunner til for at arbeidsgiver kan si opp en ansatt.

Arbeidsmiljøloven er den mest sentrale reguleringen av hvilke situasjoner som kan begrunne oppsigelse.

Arbeidsmiljøloven § 15-7 bestemmer at oppsigelse fra arbeidsgivers side krever at oppsigelsen er “saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.”

Saklig grunnlag for oppsigelse kan altså enten foreligge på grunne av virksomhetens forhold – typisk omorganisering eller nedbemanning.

Alternativt kan  oppsigelsen være basert på forhold som arbeidstaker selv er skyld i. Vanlige oppsigelsesgrunner er manglende resultater, samarbeidsproblemer og mer alvorlige forhold, som tyveri og trusler.

I de mest alvorlige tilfellene kan det også være aktuelt med avskjed, dvs “sparken på dagen”.