Å bruke advokat

– Det skal lønne seg å bruke advokat!

Det skal være enkelt, sikkert og ikke minst en god investering å få hjelp fra advokat. Advokat Arntsen arbeider derfor etter følgende prinsipper:

 

1. Første kontakt er alltid helt uforpliktende.

Det skal ikke være skummelt å kontakte en advokat. Vi tilbyr alle nye klienter å ta kontakt for å få en gratis og uforpliktende innledende samtale med vurdering av hvorvidt det foreligger en sak det er verdt å gå videre med. Slik forhåndvurdering gjelder første e-posthenvendelse eller telefonsamtale inntil 15 minutter. Dersom det er et mer omfattende faktum som må gjennomgås, for eksempel ved et klientmøte, vil dette forutsette at det etableres et oppdrag. Det vil i så tilfelle utarbeides en oppdragsavtale, se punkt 7 under.

 

2. Du skal få objektive råd.

Ingen liker å tape en sak, og det gjelder selvsagt også for advokaten som har bistått i en tvist. Den beste metoden for å unngå å tape en tvist, er å foreta en grundig og objektiv vurdering av saken i forkant. Selv om ingen kan forutsi utfallet av en sak med 100 % sannsynlighet, legger vi vekt på å foreta en realitetskontroll av sak og juss for å i samråd med klienten foreta de riktige avgjørelser.

 

3. Det skal lønne seg å gå til advokat.

God advokatbistand skal bidra til å unngå personlige og økonomiske belastninger. Vi kan ikke garantere deg at vår bistand gir økonomisk gevinst, men vi kan garantere at vi skal stå på for fullt for å oppnå dette.

 

4. Du får kyndig bistand til rett pris .

Advokatfirmaet Arntsen tilbyr juridiske tjenester av høy kvalitet til konkurransedyktige satser. Standard timesats til privatpersoner avhenger av sakstype og hvem som utfører oppdraget.

Timeprisen fra 1800 eks mva. og fastsettes i den enkelte sak. Det kan blant annet gis rabatter private med dårlig betalingsevne.

I saker med dekning under fri rettshjelp / fri sakførsel gjelder den til enhver tid gjeldene offenltige salærsats.

 

5. Du skal vite hva det vil koste – på forhånd.

Mange advokatfirmaer opererer med en kombinasjon av høye timesatser og vage antydninger om hva det vil koste å få advokatbistand. Resultatet kan i verste fall bli en dyr overraskelse for klienten. Selv om det selvsagt aldri er mulig å si hvor mye tid en sak vil ta – om den løses etter et møte eller ender i retten – ønsker vi å gi så presise estimat som mulig på hva bistanden vil koste for klienten. Dette sparer begge parter for ubehageligheter.

Når saken er endelig avsluttet fastsettes endelig salær i tråd med Advokatforeningens prinsipper, som blant annet innebærer at salæret kan justeres noe ut fra det resultat som er oppnådd, og verdien som er skapt for klienten gjennom vår bistand. Utgangspunktet for salærbergeningen tas alltid i medgått tid. Vi fører detaljerte timelister som gir klientene oversikt over hvilke aktiviteter som er utført i forbindelse med oppdraget. I forbindelse med spørsmålet om samlet kostnad for den juridisk rådgivningen vi yter, gjøres det oppmerksom på at klienten selv kan påvirke samlede kostnader bla annet ved å forberede dokumenter godt, samt å ha en strukturert dialog med advokaten.

 

6. Du kan ha krav på dekning av advokatutgiftene

Formuesgoder som hus, bil og båt har ofte en rettshjelpsforsikring / rettshjelpsdekning som den del av forsikringen. Vi undersøker om det foreligger slik dekning. Som regel er det da en egenandel på 2.000, – 4.000,- kr samt 20 % av overskytende beløp. Dette betyr at det alt vesentlige av advokatkostnadene dekkes av forsikringen.

Hvis klienten er en privatperson med mindre enn 246.000 i årsinntekt, evt samlet husstandsinntekt på 360.000 for samboere og ektefelle, og en netto formue på mindre enn 100.000 kan det foreligge grunnlag for fri rettshjelp. Dette innebærer at klienten kun betaler en mindre egenandel for advokathjelpen.

For øvrig vil vi selvsagt i alle saker søke å få motparten til å dekke advokatkostnadene. Ved forlik der klienten får gjennomslag for sine krav skjer dette i de langt fleste tilfellene, og det samme er hovedregelen der en sak avgjøres ved dom.

7. Du skal få skriftlig oppdragsavtale

Alle advokater som er medlem av Advokatforeningen er pålagt å gi skriftlig oppdragsavtale til klientene. Forbrukerrådet avslørte nylig at bare ca halvparten av advokatene gir slik oppdragsbekreftelse. Spør oss gjerne om skriftlig oppdragsbekreftelse med spesifikasjon av oppdrag og betingelser. Dette skaper trygghet for begge parter og avklarer rammene for oppdraget.

8. Advokaten skal være medlem av Advokatforeningen

Advokat Arntsen er selvsagt medlem av Advokatforeningen. Dette innebærer blant annet at krav om å løpende gjennomgå faglig og etisk etterutdanning, samt at advokatvirksomheten er underlagt foreningens disiplinære kontrollorganer.

 

Denne servicerklæringen ble skrevet av advokat Eivind Arntsen i 2007, som en “grunnlov” for hans advokatvirksomhet. I etterkant har mange andre advokater kopiert teksten eller laget etterligninger av den. Selv om det slik kopiering er innebærer en anerkjennelse av disse prinsippene, understrekes at dette en original tekst, beskyttet av åndsverkloven og markedsføringsloven. Kopiering og ettergjøring er derfor forbudt.