Skilsmisse


Skilsmisse
Skilsmisse er ikke bare en emosjonelt vanskelig prosess. I tillegg må man igjennom en prosess av praktisk og juridisk art. Det er ikke alltid like lett å orientere seg når det oppstår en brå forandring i livet. Her presenteres de vesentligste momentene. 

Skilsmisse er oppløsing av ekteskap. Skilsmisse skjer enten ved bevilling (fra fylkesmann) eller ved dom”  (Kilde: wikipedia)

 

Separasjonen eller det faktiske samlivsbruddet

Når en eller begge ektefellene ikke vil fortsette ekteskapet, kan en søke Fylkesmannen om separasjon. Eventuelt gjør man ikke annet enn å flytte fra hverandre (samlivsbrudd). Det vanlige er å ta ut separasjon.

Begjæringen må underskrives av begge ektefellene, men den enes underskrift er tilstrekkelig når den andre ikke ønsker separasjon. Underskriften(e) skal bekreftes av to vitner over 18 år, advokat eller offentlig tjenestemann.

Søknaden behandles i fylket ektefellene bodde sammen. Innvilgelsen sendes i hovedregelen hver av ektefellene per post.

Vedtaket kan påklages, men bare dersom det foreligger saksbehandlingsfeil. At den andre ektefellen ikke ønsker separasjon, har ikke betydning, den ene kan kreve det alene( ekteskapsloven § 20).

Foreldre med barn under 16 år må møte til obligatorisk mekling før separasjon kan innvilges. Formålet er å komme til enighet om barnefordeling og samvær.

 

Skilsmissen

Etter ett års separasjon, kan en begjære skilsmisse, også da ved skjema som oversendes Fylkesmannen. Har partene ikke separert seg, men samlivsbruddet i praksis har vart i to år ved fraflytting, kan en også innvilges skilsmisse.

 

Virkninger av separasjon/skilsmisse

Den praktisk sett viktigste forskjellen mellom separasjon og skilsmisse  er at man ikke kan gifte seg på nytt før skilsmisse er innvilget. På de aller fleste andre områdene kan de samme rettigheter/plikter inntre ved separasjon så vel som ved skilsmisse.

Fra det tidspunktet Fylkesmannen mottar begjæringen om separasjon, inntrer en praktisk viktig konsekvens: Den ene eller begge partene kan kreve deling av formuen. Om man velger å utsette delingen til skilsmissen foreligger, er det likevel formuesmassens verdier på separasjonstidspunktet som gjelder ved delingen.

Både ved separasjon og skilsmisse kan man kreve sine eventuelle økonomiske rettigheter. Dette kan være utvidet barnetrygd, overgangsstønad, barnebidrag, ektefellebidrag, ektefellepensjon og rett til å holde arv eller nye erverv utenfor delingen.

 

Har du besøkt våre fagsider om skilsmisse?

I 2014 begynte jeg og de andre skilsmisseadvokatene  i DALAN å utvikle en helt ny fagressurs for skilsmisse. Adressen er lett å huske, du finner sidene på www.skilsmisse.com. På disse nettsidene har vi samlet mye nyttig informasjon om separasjon og skilsmisse, samt viser praktiske eksempler på hvordan skilsmisseoppgjøret gjennomføres. 

 

Spørsmål om skilsmisse?

Ta kontakt på telefon 2137 8000 eller fyll ut dette skjemaet:

 

Mer informasjon om skilsmisse

Vi har utviklet egne nettsider for fagområdene vi jobber med, der det er lagt ut artikler og forklaringer av alle sentrale temaer og begrep.

For generell informasjon om familie- og arverett, se: familierettsadvokaten.no

Trenger du advokathjelp fra en skilsmisseadvokat? Les mer om hva våre skilsmisseadvokater i Oslo kan hjelpe deg med på siden: skilsmisse.info  

Se også ekteskapsloven på lovdata, der hele loven om ekteskap og skilsmisse er gratis tilgjengelig.