Hva er ekspropriasjon?

Ekspropriasjon av eiendom innebærer at grunneier tvinges til å gi fra seg hele eller deler av eiendommen. Som kompensasjon for ekspropriasjon har den som rammes av ekspropriasjonen krav på full erstatning.

Mangler ved ny bolig

Ved forbrukeres kjøp av en ny bolig som er på tegnebrettet eller under oppføring på avtaletidspunktet gjelder bustadoppføringsloven. Loven gir omfattende beskyttelse for forbrukere.

Drøftelsesmøte før oppsigelse

Oppsigelse eller avskjed er ofte dramatisk for den ansatte som rammes. Der er derfor strenge regler for arbeidsgiver kan avslutte et arbeidsforhold. Et sentralt krav er et det gjennomføres drøftelsesmøte.

Kjøpers rettigheter ved kjøp av bolig

Kjøp av bolig er som kjent den største investeringen de fleste av oss foretar her i livet. Denne investeringen foretas ikke sjelden etter en kaotisk visning, eller basert på tegninger i en fin brosjyre for et nybygg. Selv den beste byggekspert vil ha problemer med å kunne vurdere mulige mangler og faremomenter ved en rask befaring, eller ut fra foreløpige tegninger av et bygg som ikke er oppført ennå. Få tenker… Read More »

Eiendomsrett

Eiendomsrett: Eiendomsrett er et stort felt, der det kan dukke opp mange forskjellige rettslige problemstillinger. Advokatfirmaet jeg arbeider i har vært blant landets ledende innen eiendomsrett i over 150 år. Vi gir rådgivning og bistår i tvister innen et bred spekter av saker, som for eksemepel Mangler ved eiendom Arealsvikt – Arealavvik Fukt, råte og sopp Formelle mangler – manglende ferdigattest, ulovlig bygg mv. Tvister ved eierskifteforsikring Eiendomsmegleransvar (megleransvar) Mangler… Read More »

Arbeidsrett – en oversikt

Arbeidsrett er betegnelsen på de lover og regler som gjelder i arbeidslivet. Arbeidsretten har over tid utviklet seg til å bli et stort fag.  Rettsområdet deles hovedsakelig inn i en kollektiv del og en individuell del. Arbeidsrettens kollektive del er reglene og prinsippene som gjelder for grupper av arbeidstakere, og denne delen av arbeidsretten kjennetegnes av tariffavtalene, og reglene for arbeidskamp. Den kollektive arbeidsretten forvaltes i det vesentlige av arbeidslivets… Read More »

Opphavsrett

Opphavsrett er et krevende fag, der mange problemstillinger fordrer sikkert skjønn kombinert med grundige juridiske kunnskaper. Fagets immaterielle karakter,  kombinert med internasjonal lovgivning og problemstillinger knyttet til ny teknologi gir oss stadig spennende utfordringer. Advokat Eivind Arntsen har spesialisering i opphavsrett og IT-rett fra Universitetet i Oslo. Han har i mange år bistått profesjonelle rettighetshavere, som forlag, IT-bedrifter  og opphavsmenn med alle former for opphavsrettslige spørsmål. Arntsen har vært rangert i… Read More »

Oppsigelse

Oppsigelse av arbeidsforhold: Stillingsvernet i Norge er strengt, og det skal derfor gode grunner til for at arbeidsgiver kan si opp en ansatt. Arbeidsmiljøloven er den mest sentrale reguleringen av hvilke situasjoner som kan begrunne oppsigelse. Arbeidsmiljøloven § 15-7 bestemmer at oppsigelse fra arbeidsgivers side krever at oppsigelsen er “saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.” Saklig grunnlag for oppsigelse kan altså enten foreligge på grunne av virksomhetens forhold –… Read More »