Kjøpers rettigheter ved kjøp av bolig

Kjøp av bolig er som kjent den største investeringen de fleste av oss foretar her i livet. Denne investeringen foretas ikke sjelden etter en kaotisk visning, eller basert på tegninger i en fin brosjyre for et nybygg. Selv den beste byggekspert vil ha problemer med å kunne vurdere mulige mangler og faremomenter ved en rask befaring, eller ut fra foreløpige tegninger av et bygg som ikke er oppført ennå. Få tenker på – eller har noe forhold til hvilke regler som følger av avhendingsloven og bustadoppføringsloven midt i budprosessen og lykken over å skaffe ny bolig. Men man bør kjenne grunnreglene i loven. Her gir vi deg en oversikt.

Continue reading Kjøpers rettigheter ved kjøp av bolig

Eiendomsrett

Eiendomsrett:

Eiendomsrett er et stort felt, der det kan dukke opp mange forskjellige rettslige problemstillinger. Advokatfirmaet jeg arbeider i har vært blant landets ledende innen eiendomsrett i over 150 år.

Vi gir rådgivning og bistår i tvister innen et bred spekter av saker, som for eksemepel

 • Mangler ved eiendom
 • Arealsvikt – Arealavvik
 • Fukt, råte og sopp
 • Formelle mangler – manglende ferdigattest, ulovlig bygg mv.
 • Tvister ved eierskifteforsikring
 • Eiendomsmegleransvar (megleransvar)
 • Mangler etter bustadoppføringslova
 • Seksjonering og reseksjonering
 • Husleie – spørsmål innen utleie av eiendom
 • Nabotvister (naboloven / grannelova)
 • Ekspropriasjon
 • Drift av boligselskaper,
 • Bistand til sameier / borettslag. Spørsmål vedrørende sameiers organisering, gjennomføring av sameiermøte mv.
 • Håndverkertjenester

 

Merk at i mange saker knyttet til fast eiendom dekkes det vesentlige av advokatutgiftene gjennom eiendommens rettshjelpsforsikring.
Advokat Arntsen har laget en egen nettressurs for spørsmål innen eiendomsrett og eiendomstvister: eiendomsadvokaten.no

 

Arbeidsrett – en oversikt

Arbeidsrett er betegnelsen på de lover og regler som gjelder i arbeidslivet.

Arbeidsretten har over tid utviklet seg til å bli et stort fag.  Rettsområdet deles hovedsakelig inn i en kollektiv del og en individuell del.

Arbeidsrettens kollektive del er reglene og prinsippene som gjelder for grupper av arbeidstakere, og denne delen av arbeidsretten kjennetegnes av tariffavtalene, og reglene for arbeidskamp. Den kollektive arbeidsretten forvaltes i det vesentlige av arbeidslivets organisasjoner, med LO og Fellesforbundet som eksempler på arbeidstakerorganisasjoner, og NHO og Virke som store arbeidsgiverorganisasjoner.

Arbeidsrettens individuelle del regulerer arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. I den individuelle del står særlig stillingsvernet (vern mot usaklig oppsigelse) sentralt.

Advokat Arntsen har bred innen området arbeidsrett. Arntsen tilbyr bistand til både arbeidsgivere og arbeidstakere, og oppdragene ligger hovedsakelig innenfor den individuelle arbeidsretten. Typiske oppdrag inkluderer

 • Oppsigelse og avskjed
 • Omstillings- og nedbemanning
 • Endringsoppsigelser og endringsprosesser
 • Sluttpakker
 • Konkuranseklausuler
 • Diskriminering og trakassering

I tillegg gis generell rådgivning innen arbeidsmiljølovens virkefelt og utforming og tolkning av arbeidsavtaler. 

Ønsker du bistand fra advokat Arntsen eller en av de andre arbeidsrettsadvokatene i DALAN Advokatfirma?

Ta kontakt på telefon 21 37 80 00 eller send en epost til ea@advokat-arntsen.no

 

Besøk våre fagsider for arbeidsrett

På arbeidsrettsadvokaten.no har vi siden 2006 skrevet og samlet en rekke artikler og annet relevant innhold om arbeidsrett, oppsigelse, nedbemanning og andre arbeidsrettslige spørsmål.

 

Opphavsrett

Opphavsrett er et krevende fag, der mange problemstillinger fordrer sikkert skjønn kombinert med grundige juridiske kunnskaper.

Fagets immaterielle karakter,  kombinert med internasjonal lovgivning og problemstillinger knyttet til ny teknologi gir oss stadig spennende utfordringer.

Advokat Eivind Arntsen har spesialisering i opphavsrett og IT-rett fra Universitetet i Oslo. Han har i mange år bistått profesjonelle rettighetshavere, som forlag, IT-bedrifter  og opphavsmenn med alle former for opphavsrettslige spørsmål.

Arntsen har vært rangert i den årlige amerikanske analysen “Best Lawyers” som en av landets beste opphavsrettsadvokater i 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013. 

Advokat Arntsen bistår både med betenkninger, foredrag, forhandlinger og prosessbistand innen opphavsrett og andre medierettslige felt. Trenger du advokathjelp innen opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle spørsmål, er du selvsagt velkommen til ta kontakt, så kan vi avklare om det er behov for advokatbistand, og jeg kan gi et estimat på hvilke kostnader det vil innebære å bruke advokat på ditt opphavsrettslige spørsmål. 

 

Oppsigelse

Oppsigelse av arbeidsforhold:

Stillingsvernet i Norge er strengt, og det skal derfor gode grunner til for at arbeidsgiver kan si opp en ansatt.

Arbeidsmiljøloven er den mest sentrale reguleringen av hvilke situasjoner som kan begrunne oppsigelse.

Arbeidsmiljøloven § 15-7 bestemmer at oppsigelse fra arbeidsgivers side krever at oppsigelsen er “saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.”

Saklig grunnlag for oppsigelse kan altså enten foreligge på grunne av virksomhetens forhold – typisk omorganisering eller nedbemanning.

Alternativt kan  oppsigelsen være basert på forhold som arbeidstaker selv er skyld i. Vanlige oppsigelsesgrunner er manglende resultater, samarbeidsproblemer og mer alvorlige forhold, som tyveri og trusler.

I de mest alvorlige tilfellene kan det også være aktuelt med avskjed, dvs “sparken på dagen”.