Category Archives: Arbeidsrett

dom

Lagmannsretten: Varsel om mulig oppsigelse er ikke noen oppsigelse!

I en fersk dom fra Lagmannsretten peker retten på at et varsel om en oppsigelse i utgangspunktet ikke er noen oppsigelse, og at det i en prosess, hvor arbeidsgiveren vurderer oppsigelse etter rettens syn må være adgang til tilby arbeidstakeren å inngå en sluttavtale eller si opp selv, uten at valget arbeidstakeren får kan vurderes som en oppsigelse.

Continue reading Lagmannsretten: Varsel om mulig oppsigelse er ikke noen oppsigelse!

Arbeidsrett – en oversikt

Arbeidsrett er betegnelsen på de lover og regler som gjelder i arbeidslivet.

Arbeidsretten har over tid utviklet seg til å bli et stort fag.  Rettsområdet deles hovedsakelig inn i en kollektiv del og en individuell del.

Arbeidsrettens kollektive del er reglene og prinsippene som gjelder for grupper av arbeidstakere, og denne delen av arbeidsretten kjennetegnes av tariffavtalene, og reglene for arbeidskamp. Den kollektive arbeidsretten forvaltes i det vesentlige av arbeidslivets organisasjoner, med LO og Fellesforbundet som eksempler på arbeidstakerorganisasjoner, og NHO og Virke som store arbeidsgiverorganisasjoner.

Arbeidsrettens individuelle del regulerer arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. I den individuelle del står særlig stillingsvernet (vern mot usaklig oppsigelse) sentralt.

Advokat Arntsen har bred innen området arbeidsrett. Arntsen tilbyr bistand til både arbeidsgivere og arbeidstakere, og oppdragene ligger hovedsakelig innenfor den individuelle arbeidsretten. Typiske oppdrag inkluderer

  • Oppsigelse og avskjed
  • Omstillings- og nedbemanning
  • Endringsoppsigelser og endringsprosesser
  • Sluttpakker
  • Konkuranseklausuler
  • Diskriminering og trakassering

I tillegg gis generell rådgivning innen arbeidsmiljølovens virkefelt og utforming og tolkning av arbeidsavtaler. 

Ønsker du bistand fra advokat Arntsen eller en av de andre arbeidsrettsadvokatene i DALAN Advokatfirma?

Ta kontakt på telefon 21 37 80 00 eller send en epost til ea@advokat-arntsen.no

 

Besøk våre fagsider for arbeidsrett

På arbeidsrettsadvokaten.no har vi siden 2006 skrevet og samlet en rekke artikler og annet relevant innhold om arbeidsrett, oppsigelse, nedbemanning og andre arbeidsrettslige spørsmål.

 

Oppsigelse

Oppsigelse av arbeidsforhold:

Stillingsvernet i Norge er strengt, og det skal derfor gode grunner til for at arbeidsgiver kan si opp en ansatt.

Arbeidsmiljøloven er den mest sentrale reguleringen av hvilke situasjoner som kan begrunne oppsigelse.

Arbeidsmiljøloven § 15-7 bestemmer at oppsigelse fra arbeidsgivers side krever at oppsigelsen er “saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.”

Saklig grunnlag for oppsigelse kan altså enten foreligge på grunne av virksomhetens forhold – typisk omorganisering eller nedbemanning.

Alternativt kan  oppsigelsen være basert på forhold som arbeidstaker selv er skyld i. Vanlige oppsigelsesgrunner er manglende resultater, samarbeidsproblemer og mer alvorlige forhold, som tyveri og trusler.

I de mest alvorlige tilfellene kan det også være aktuelt med avskjed, dvs “sparken på dagen”.