Category Archives: Arbeidsrett

1000 arbeidsrettssaker for domstolene hvert år

Tall fra domstolene viser at det hvert år kommer inn om lag 1000 saker til de norske tingrettene.

Lagmannsretten: Varsel om mulig oppsigelse er ikke noen oppsigelse!

I en fersk dom fra Lagmannsretten peker retten på at et varsel om en oppsigelse i utgangspunktet ikke er noen oppsigelse, og at det i en prosess, hvor arbeidsgiveren vurderer oppsigelse etter rettens syn må være adgang til tilby arbeidstakeren å inngå en sluttavtale eller si opp selv, uten at valget arbeidstakeren får kan vurderes som en oppsigelse.

Hva er et 15-1 møte?

Betegnelsen “15-1 – møte” er et annet ord for drøftelsesmøte / drøftingsmøte før beslutning om oppsigelse eller avskjed.  

Usaklig oppsigelse

En usaklig oppsigelse  kan fort føre til alvorlige konsekvenser for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Den ansatte kommer i en vanskelig situasjon personlig, karrieremessig og økonomisk, samtidig som arbeidsgiver risikerer en krevende arbeidsrettssak, der det er risiko for å bli idømt store erstatningsbeløp.

Drøftelsesmøte før oppsigelse

Oppsigelse eller avskjed er ofte dramatisk for den ansatte som rammes. Der er derfor strenge regler for arbeidsgiver kan avslutte et arbeidsforhold. Et sentralt krav er et det gjennomføres drøftelsesmøte.

Arbeidsrett – en oversikt

Arbeidsrett er betegnelsen på de lover og regler som gjelder i arbeidslivet. Arbeidsretten har over tid utviklet seg til å bli et stort fag.  Rettsområdet deles hovedsakelig inn i en kollektiv del og en individuell del. Arbeidsrettens kollektive del er reglene og prinsippene som gjelder for grupper av arbeidstakere, og denne delen av arbeidsretten kjennetegnes av tariffavtalene, og reglene for arbeidskamp. Den kollektive arbeidsretten forvaltes i det vesentlige av arbeidslivets… Read More »

Oppsigelse

Oppsigelse av arbeidsforhold: Stillingsvernet i Norge er strengt, og det skal derfor gode grunner til for at arbeidsgiver kan si opp en ansatt. Arbeidsmiljøloven er den mest sentrale reguleringen av hvilke situasjoner som kan begrunne oppsigelse. Arbeidsmiljøloven § 15-7 bestemmer at oppsigelse fra arbeidsgivers side krever at oppsigelsen er “saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.” Saklig grunnlag for oppsigelse kan altså enten foreligge på grunne av virksomhetens forhold –… Read More »