avskjed

Avskjed

Avskjed innebærer at arbeidsgiver avslutter arbeidsforholdet med umiddelbar virkning. En mer folkelig betegnelse på avskjed er å få “sparken på dagen”.

Avskjed etter arbeidsmiljøloven

Følgene av å få en avskjed er dramatiske. Det er ingen oppsigelsestid ved avskjed – man fratrer der og da, og får heller ikke lønn fra den dagen avskjeden gis. Videre vil man måtte vente i 8 uker før man får dagpenger fra NAV, siden man etter regelverket får karenstid på dagpenger når man selv er skyldig i å ha mistet jobbe.

Det er derfor mange grunner til at det kun er i de tilfeller det er klart at den ansatte i vesentlig grad har misligholdt sine plikter at arbeidsgiver kan gå til avskjed. Loven omtaler dette som at den ansatte må ha “gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.”

 

 

Typiske avskjedssituasjoner

Man kan tenke seg mange tilfeller der arbeidsgiver ser seg nødt til å velge avskjed. Noen eksempler er

  • Ikke adlyde direkte ordre
  • Underslag av penger
  • Starte konkurrerende virksomhet
  • Stjele immaterielle verdier, som for eksempel kundelister
  • Trusler ovenfor kunder, kollegaer
  • Møte beruset på jobb – spesielt dersom dette skjer
  • Bevisst bryte sikkerhetsregler

 

 

Fremgangsmåten ved avskjed

Regelene for avskjer er de samme som for oppsigelse når det gjelder fremgangsmåte og formelle krav til avskjedsbrev.

Før arbeidsgiver beslutter avskjed skal den ansatte derfor innkalles til drøftelsesmøte, forutsatt at dette er praktisk mulig

Les mer om drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1 her.

Videre må formkravene til avskjeden oppfylles. For avskjed gjelder de samme krav som for oppsigelse. Du finner eksempel på mal for avskjedsbrev på denne siden. 

 

Forhandlinger og søksmål

En ansatt som har opplevd å få avskjed kan kreve forhandlingsmøte etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 17-3. Den ansatte må fremsette kravet om forhandlinger innen to uker etter at avskjeden ble gitt. (Forutsatt

Formålet med forhandlingsmøtet er at partene skal motiveres til å møte for å gå gjennom saken, og forsøke å finne løsninger før saken eskalerer og evt ender med søksmål.

Dersom forhandlingene ikke fører frem, må man eventuelt forfølge saken ved å anlegge sak for domstolene. Søksmål ved avskjed skjer direkte til tingretten ved at det inngis stevning.

Søksmålet kan gå ut på at den ansatte skal få tilbake jobben eller få tilkjent økonomisk erstatning, eller begge deler.

 

Advokat ved avskjed

Som arbeidsrettsadvokat har jeg bistått i utallige avskjedssaker. Erfaringsmessig er det viktig at partene raskest mulig møte for å søke å forhandle en varig og konstruktiv løsning. Ofte vil dette innebære at arbeidsforholdet avsluttes, mot at den ansatte får en rimelig kompensasjon.

Alternativt må saken føre videre for domstolene. Jeg har bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere med gjennomføring av rettssaker om avskjed. Ta kontakt dersom du ønsker advokatbistand i forbindelse med en avskjedssak.